News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Developing and validating polygenic risk scores for colorectal cancer risk prediction in East Asians

Jie Ping,Yaohua Yang,Wanqing Wen,Sun-Seog Kweon,Koichi Matsuda,Wei-Hua Jia,Aesun Shin,Yu-Tang Gao,Keitaro Matsuo,Jeongseon Kim,Dong-Hyun Kim,Sun Ha Jee,Qiuyin Cai,Zhishan Chen,Ran Tao,Min-Ho Shin,Chizu Tanikawa,Zhi-Zhong Pan,Jae Hwan Oh,Isao Oze,Yoon-Ok Ahn,Keum Ji Jung,Zefang Ren,Xiao-Ou Shu,Jirong Long,Wei Zheng