News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

A polygenic risk score improves risk stratification of coronary artery disease: a large-scale prospective Chinese cohort study

Lu X, Liu Z, Cui Q, Liu F, Li J, Niu X, Shen C, Hu D, Huang K, Chen J, Xing X, Zhao Y, Lu F, Liu X, Cao J, Chen S, Ma H, Yu L, Wu X, Wu X, Li Y, Zhang H, Mo X, Zhao L, Huang J, Wang L, Wen W, Shu XO, Takeuchi F, Koh WP, Tai ES, Cheng CY, Wong TY, Chang X, Chan MY, Gao W, Zheng H, Chen K, Chen J, He J, Tang CS, Lam KSL, Tse HF, Cheung CYY, Takahashi A, Kubo M, Kato N, Terao C, Kamatani Y, Sham PC, Heng CK, Hu Z, Chen YE, Wu T, Shen H, Willer CJ, Gu D.