News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2021

Genetic susceptibility to hepatocellular carcinoma in chromosome 22q13.31, findings of a genome-wide association study

Zhanwei Wang, Anuradha S Budhu, Yi Shen, Linda Lou Wong,Brenda Y Hernandez, Maarit Tiirikainen,Xiaomei Ma, Melinda L Irwin, Lingeng Lu, Hongyu Zhao, Joseph K Lim, Tamar Taddei, Lopa Mishra,Karen Pawlish,Antoinette Stroup, Robert Brown, Mindie H Nguyen, Jill Koshiol, Maria O Hernandez, Marshonna Forgues, Hwai-I Yang, Mei-Hsuan Lee, Yu-Han Huang, Motoki Iwasaki, Atsushi Goto, Shiori Suzuki, Koichi Matsuda, Chizu Tanikawa, Yoichiro Kamatani, Dean Mann, Maria Guarnera, Kirti Shetty, Claire E Thomas, Jian-Min Yuan, Chiea Chuen Khor, Woon-Puay Koh, Harvey Risch, Xin Wei Wangand Herbert Yu