News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2013

Association of STAT4 polymorphisms with susceptibility to type-1 autoimmune hepatitis in the Japanese population.

Migita K, Nakamura M, Abiru S, Jiuchi Y, Nagaoka S, Komori A, Hashimoto S, Bekki S, Yamasaki K, Komatsu T, Shimada M, Kouno H, Hijioka T, Kohjima M, Nakamuta M, Kato M, Yoshizawa K, Ohta H, Nakamura Y, Takezaki E, Nishimura H, Sato T, Ario K, Hirashima N, Oohara Y, Naganuma A, Muro T, Sakai H, Mita E, Sugi K, Yamashita H, Makita F, Yatsuhashi H, Ishibashi H, Yasunami M.
PLoS One. 2013 Aug 22;8(8):e71382. doi: 10.1371/journal.pone.0071382. eCollection 2013.