News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Association between germline pathogenic variants in cancer-predisposing genes and lymphoma risk

Yoshiaki Usui, Yusuke Iwasaki, Keitaro Matsuo, Mikiko Endo, Yoichiro Kamatani, Makoto Hirata, Kokichi Sugano, Teruhiko Yoshida, Koichi Matsuda, Yoshinori Murakami, Yoshinobu Maeda, Hidewaki Nakagawa, Yukihide Momozawa