News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Population-based Screening for Hereditary Colorectal Cancer Variants in Japan

Masashi Fujita, Xiaoxi Liu, Yusuke Iwasaki, Chikashi Terao, Keijiro Mizukami, Eiryo Kawakami, Sadaaki Takata, Chihiro Inai, Tomomi Aoi, Misaki Mizukoshi, Kazuhiro Maejima, Makoto Hirata, Yoshinori Murakami, Yoichiro Kamatani, Michiaki Kubo, Kiwamu Akagi, Koichi Matsuda, Hidewaki Nakagawa, and Yukihide Momozawa