News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2022

Different risk genes contribute to clear cell and non-clear cell renal cell carcinoma in 1532 Japanese patients and 5996 controls

Yuya Sekine , Yusuke Iwasaki , Tomomi Aoi , Mikiko Endo , Makoto Hirata , Yoichiro Kamatani , Koichi Matsuda , Kokichi Sugano , Teruhiko Yoshida , Yoshinori Murakami , Tomohiro Fukui , Shusuke Akamatsu , Osamu Ogawa , Hidewaki Nakagawa , Kazuyuki Numakura , Shintaro Narita , Tomonori Habuchi , Yukihide Momozawa