News News

Initiatives & Research
活動と研究成果

一覧 -2003年からの論文成果一覧

2021

Combined landscape of single-nucleotide variants and copy number alterations in clonal hematopoiesis

Ryunosuke Saiki , Yukihide Momozawa , Yasuhito Nannya , Masahiro M Nakagawa, Yotaro Ochi , Tetsuichi Yoshizato , Chikashi Terao , Yutaka Kuroda , Yuichi Shiraishi , Kenichi Chiba , Hiroko Tanaka , Atsushi Niida , Seiya Imoto , Koichi Matsuda , Takayuki Morisaki , Yoshinori Murakami, Yoichiro Kamatani, Shuichi Matsuda , Michiaki Kubo, Satoru Miyano, Hideki Makishima , Seishi Ogawa